Postanite dio naše vrtićke obitelji!


Mi smo prvi privatni dječji vrtić u Hrvatskoj, a naš dom je prekrasan grad Vinkovci. Vrtić već više od 20 godina pruža sigurnost, odgoj i obrazovanje djeci od 1. do 7. godine. Okruženje djece neprestano se nadopunjuje kvalitetnim sredstvima i materijalima koji potiču učenje i psiho-fizički razvoj djece, a obiteljska atmosfera vrtića pruža svoj djeci i roditeljima osjećaj sigurnosti i bezbrižnosti.

Get Adobe Flash player

  

1.    PROGRAMI

 

REDOVNI PROGRAM

 

Redoviti program u našem vrtiću se ostvaruje u obliku 10-satnog programa za djecu od navršene 1. godine života do polaska u školu. On u prvi plan stavlja DIJETE, njegovu sigurnost, potrebe, prava i poticanje cjelovitog razvoja djeteta.

U radu njegujemo individualni pristup djetetu – uvažavamo individualne razlike i osobitosti svakog djeteta te ih koristimo u osmišljavanju plana i programa rada i razvojno – poticajnog okruženja u kojem dijete boravi. Djeca su predlagači i pokretači  aktivnosti, a planirani poticaji su samo uvod u raznoliku lepezu aktivnosti koje smišljaju djeca na svoj jedinstven, kreativan način. Mi odgojitelji smo tu da osluškujemo njihove potrebe, prepoznamo interese i usmjeravamo ih kako bi na što kvalitetniji način osvijestili već poznato te došli do novih spoznaja i razvili svoje sposobnosti kvalitetnog postavljanja i rješenja problema.

Svaki djelatnik našeg vrtića pozna svako dijete iz svih skupina, a tako i djeca sve djelatnike te se djeca međusobno druže i posjećuju druge skupine. Smatramo da samo djelujući kao ZAJEDNICA PUNA LJUBAVI i međusobnog uvažavanja pružamo djeci dobar primjer i osiguravamo kvalitetan psiho-fizički razvoj, kakav svako dijete zaslužuje i ima na njega pravo.

 

 

ENGLESKI JEZIK

  Trajanje  kraćeg programa engleskog jezika je od 1.listopada do 1. srpnja, a voditeljica programa je  odgojiteljica Ivana Čupić, koja je završila tečaj engleskog jezika, B2 stupanj – modul 2 po programu izrađenom prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za strane jezike propisanog od strane Vijeća Europe.

Program koriste djeca od 4 do 7 godina.

Program je verificiran od nadležnog Ministarstva.

Program engleskog jezika održava se u prostoru Ustanove, za vrijeme redovnog programa.

 

ŠKOLA SPORTA

Škola sporta okuplja djecu predškolskog uzrasta od 5 do 7 godina, nastojeći im kroz 12 sportova uz puno igre i zabave te uz mnoštvo športskih rekvizita ukazati na važnost bavljenja športom i tjelesnim aktivnostima.

Športski program je osmišljen tako da u njemu sudjeluju i djevojčice i dječaci. Kroz treninge malim sportašima približavamo mnoštvo športskih vještina na jedan drugi, njima prilagođen i zanimljiv način.

Voditelji programa su profesionalni trener za djecu i mladež, kineziolog Matej Matković i odgojiteljica vrtića  Elizabeta Matković, a treninzi se odvijaju dva puta tjedno u prostorima dječjeg vrtića Kolijevka, dvorištu vrtića, prirodnim prostorima pored Ekonomske i Poljoprivredne škole te na teniskim terenima.

Djeca brzo gube koncentraciju, stoga treba biti animator, pedagog i kineziolog u svakom trenutku, a trening traje 45 minuta. Treba istaknuti da je svaki trening pomno isplaniran, a opterećenje je takvo da vježbanje djeci nije naporno ili preteško. Bitno je i to da djeca cijelo vrijeme vježbaju, nema čekanja u redovima ili kolonama, svi su angažirani cijeli trening jer oformljavamo skupine u optimalnom broju.

Cilj nam je upoznati djecu sa što više sportova i to ne samo s onim najmasovnijima poput nogometa ili rukometa, već i onim manje poznatim (. Bitno je naglasiti da program nije usmjeren na "stvaranje vrhunskih športaša" i na ranu specijalizaciju, već na poticanje optimalnog i cjelovitog razvoja djeteta. Sportski program omogućuje razvoj motoričkih sposobnosti na kojima treba raditi od najmanjih nogu (koordinacije, brzine, snage, ravnoteže, fleksibilnosti, izdržljivosti i preciznosti) kroz svladavanje tehnike pojedinih športova, uz uvažavanje sposobnosti i mogućnosti svakog djeteta.

Važno je još napomenuti da su prostor, kao i rekviziti, prilagođeni radu s djecom predškolskog uzrasta i da je program prepoznat od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa te je kao takav dobio suglasnost i verifikaciju nadležnih Ustanova.


PROGRAM PRIPREME ZA ŠKOLU

Trajanje programa pripreme za školu je od 1. listopada do 1. srpnja, a voditeljice programa su odgojiteljice Vinka Džakula i Elizabeta Matković.

Program koriste djeca od 5 do 7 godina u prostoru Ustanove, u sklopu redovnog programa.

 

CILJ PROGRAMA -

-Pozitivno utjecati i stimulirati razvoj spoznajnih, perciptivno-motoričkih i društveno-čuvstvenih aspekata relevantnih za kvalitetnu realizaciju osobnosti i potencijala djeteta u procesu školovanja i tako podizati razinu kvalitete življenja djeteta i obitelji u cjelini.

BITNE ZADAĆE PROGRAMA -

 • Razvijati radoznalost i intelektualnu znatiželju i pobuditi pozitivne osjećaje (prema usvajanju novih spoznaja bez prisile u skladu s individualnim sklonostima djeteta);
 • Razvijati pozitivne stavove djeteta prema procesu školovanja i učenja kroz afirmaciju vlastitih sposobnosti i osobina;
 • Razvijati okulomotornu koordinaciju i grafomotoričke vještine
 • Razvijati intelektualne sposobnosti mišljenja, pamćenja, koncentracije, klasifikacije, kauzaliteta, analize i sinteze;
 • Razvijati sposobnost učinkovitog strukturiranja i rješavanja problema
 • Razvijati sposobnost povezivanja logičkog mišljenja i izražavanja;
 • Razvijati sposobnost verbalnog respektirajući razgovor i kao najčešći i najvažniji oblik ljudske komunikacije;
 • Razvijati sigurnost, samopouzdanje i snalažljivost osobito u nepoznatim situacijama;
 • Razvijati osjećaj kontrole i kompetentnosti u pronalaženju adekvatnih rješenja;
 • Razvijati pozitivnu sliku o sebi i svijetu, osjećaj vlastite vrijednosti kao i vrijednosti drugih i svijeta koji nas okružuje;
 • Naučiti preuzimati i razvijati odgovornost u odnosu na sebe i vlastite potrebe uz istovremeno uvažavanje potreba drugih;
 • Razvijati oblike prosocijalnog ponašanja i senzibilitet za emocije i potrebe drugih: empatija, altruizam, suradnja, tolerancija;

 

PROGRAM VJERSKOG ODGOJA

Potpisivanjem Ugovora između Svete Stolice i Republike Hrvatske o suradnji na području odgoja i kulture te potpisivanjem Ugovora izmeću Vlade Republike Hrvatske i Hrvatske biskupske konferencije doneseno je da se u svim predškolskim ustanovama omogući ostvarivanje vjerskog odgoja.

Radni predložak načinjen je prema Programu vjerskog odgoja predškolske djece(Mali koncil, Zagreb,  1994. I ciklusa ABC), a izabrali smo ono što će najbolje odgovarati dobi djece u našoj skupini.

- Redoslijed tematskih jezgri:

1)    Prihvaćanje i upoznavanje djece

2)    Bog je stvorio svijet i sva stvorenja u njemu

3)    Kraljevstvo Božje

4)    Sveti ljudi među nama – Sveti Nikola

5)    Božić – radost Isusova dolaska na svijet

6)    Isusovo djetinjstvo i život

7)    Otkrivanje tajne života

8)    U znaku vode i svjetla – ususret Uskrslome Isusu

9)    Majka

10) Moja kršćanska zajednica – Crkva

Program provodi verificirana odgojiteljica za vjerski program Vinka Džakula, a Program je odobren od nadležnog Ministarstva.

 

 

PROGRAM RADA S DJECOM S POTEŠKOĆAMA U RAZVOJU

Za demokratski razvoj svakog društva nužno je da svaki pojedinac ostvari svoju osobnost, a neprestano smo suočeni sa zaprekama vezanim uz prihvaćanje djece različite od drugih (djece s tjelesnim i mentalnim oštećenjima i djece s emocionalnim, socijalnim i  zdravstvenim poteškoćama). Stoga je potrebno takvu djecu integrirati u redovne vrtićke programe jer se tu mogu zadovoljiti sve djetetove potrebe, a sistematskim pozitivnim pristupom i djelovanjem takvo dijete ostvaruje samoosobnost, razvija se u sigurnu i pozitivno orijentiranu osobu prema sebi i svijetu.

program će provoditi odgojitelji skupina gdje se identificirana djeca nalaze, ravnateljica i djeca tih skupina

- program se provodi tijekom cijele pedagoške godine.

Program je verificiran od nadležnog Ministarstva.

 

CILJ PROGRAMA -

 • Kratkoročni: zadovoljiti djetetove osnovne i posebne potrebe
 • Dugoročni: sustavno utjecati na djecu u skupini i roditelje na formiranje pozitivnog stava prema različitosti, posebnosti (razumijevanje, prihvaćanje, tolerancija)

 

ZADAĆE U ODNOSU NA -

 • DIJETE – podignuti kvalitetu procesa koji u postojećim uvjetima omogućuje kvalitetno zadovoljavanje svih djetetovih potreba
 • RODITELJE – usklađivanje odgojnih utjecaja kroz suradnju obitelji i vrtića, osvješćivanje važnosti roditelja kao najvažnijeg odgojnog modela u odnosu na dijete

 

 

PROGRAM RADA S POTENCIJALNO DAROVITOM DJECOM

«Darovitost je sklop osobina koje omogućuju pojedincu da dosljedno postiže izrazito iznad prosječan uradak u jednoj ili više aktivnosti kojima se bavi. «

-          ( J.C.Lay, A.S.Majurec, Zagreb, 1998, 15)

Svako dijete možemo smatrati potencijalno darovitim, a hoće li razviti svoju darovitost i iskazati ju u nekom području, uvelike ovisi o okolinskim utjecajima, pogotovo tijekom ranog djetinjstva, tj. tijekom predškolskog doba . Stoga stručnjaci ovog područja ukazuju na potrebno sustavno praćenje razvoja djeteta, njegovih sposobnosti i specifičnih talenata te  poticanje razvoja djetetovih potencijala.

Naše težnje proizlaze iz osjetljivosti za ulaganje u ovu vrstu programa kako bi se ostvarilo rano otkrivanje nadarenosti i utjecalo na njihov razvoj kod svakog potencijalno nadarenog djeteta u skupini.

CILJ PROGRAMA:

Individualnim i diferenciranim pristupom u radu pozitivno utjecati i stvarati preduvjete za razvijanje i rano otkrivanje potencijala djeteta koji bi se kasnije mogli iskazati kao darovitost.

Prepoznavanje značajki darovitosti kod djece te stimuliranje razvoja spoznajnih, perceptivno-motoričkih i društveno čuvstvenih aspekata relevantnih za kvalitetnu realizaciju osobnosti i potencijala djeteta.

 

Provoditelji programa su odgojitelji iz skupina identificirane djece, identificirana djeca u skupinama i ravnateljica, a program se provodi tijekom cijele pedagoške godine.

Program je verificiran od nadležnog Ministarstva.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2020 Kolijevka  Rights Reserved.